Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Értesítjük, hogy településünk lakosai számára

 

 

TÜDŐSZŰRŐ

 

vizsgálatot tartunk.

A szűrés helye és ideje:

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ELŐTTI PARKOLÓ

2019. FEBRUÁR 5.-6.

délelőtt 8.40-12.00,

délután 12.30-18.10

 

Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!

A vizsgálat lehetőséget ad a TBC mellett egyéb mellkasi betegségek időben történő felismerésére.

Javasolt minden 40 év feletti lakos számára.

Panasz nélkül is lehet beteg!

..................................................................................................................

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A
HÁZIORVOSI BETEG ELLÁTÁS

2019. FEBRUÁR 1-TŐL HATÁROZATLAN IDEIG
A BALATONFŐKAJÁR, KOSSUTH L. U. 8.  SZÁM ALATT TALÁLHATÓ VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉPÜLETÉBEN TÖRTÉNIK.

RENDELÉSI IDŐ:
HÉTFŐ – SZERDA – PÉNTEK: 1340 – 15 00

KEDD – CSÜTÖRTÖK: 800 – 930 ÓRA KÖZÖTT.

KÉRJÜK, HOGY RENDELÉSI IDŐBEN GÉPJÁRMŰVEIKKEL A FOGORVOSI RENDELŐ ELŐTTI PARKOLÓBAN SZÍVESKEDJENEK PARKOLNI.

......................................................................................................................

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2018. OKTÓBER 16-án

LOMTALANÍTÁST SZERVEZ A TELEPÜLÉSEN

Saját környezetünk tisztaságának megóvása érdekében kérjük, hogy a "lomhulladékot" az ingatlan előtti közterületre helyezzék ki a lomtalanítást megelőző napon.

Kihelyezhető hulladék:

 1. Nagyobb méretű berendezési tárgyak: bútorzat, ágybetét
 2. Háztartási berendezések és tárgyak, veszélyes hulladékot nem tartalmazó elektromos tárgyak, ruhanemű

Nem kihelyezhető hulladék:

 1. Építési törmelék: beton, vakolat, tégla, linóleum, parketta, zsaluanyag, hungarocell, szigetelőanyag, ablakkeret, ajtókeret stb.
 2. Veszélyes hulladék: pala, akkumulátor, elem, festék, vegyszeres flakon (üresen sem), veszélyes anyaggal szennyezett csomagoló-, felitató anyag, sav, lúg stb.
 3. Elektronikai hulladék: tv (amely tartalmaz képcsövet), hűtőszekrény, (amely tartalmazza a kompresszort), mikrohullámú sütő (amely tartalmazza a motort) stb.
 4. Szelektív hulladék: papír, műanyag, fém, üveg, tetrapack hulladék
 5. Zöld hulladék, bomló biológiai hulladék
 6. Települési szilárd hulladékot
 7. Egyéb hulladék: gumi hulladék

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy aki a közterületre „nem kihelyezhető hulladékot” helyez ki, megszegi a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 8/2016.(VI.21.) önkormányzati rendeletet, mely közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után.

A lomtalanítási hulladékot a lakóingatlanok előtt úgy kell elhelyezni, hogy a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, a gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadályozza.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!

Köszönjük együttműködését!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt szülők, tanulók, hallgatók!

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. augusztus 23-ai ülésén döntött a 2018. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról.

Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:

 1. a Balatonfőkajári Református Általános Iskolába vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal  rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerzi meg és oda 2018/2019 tanévre beiratkozott, és
 2. bejelentett lakóhellyel rendelkezik Balatonfőkajár Község Önkormányzat közigazgatási területén, és
 3. legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója  illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.

Az iskolakezdési támogatás mértéke egységesen 10 000 forint/fő

 

A tankönyvtámogatás kifizetésének feltétele

 • általános tanulók esetében iskolakezdési támogatási kérelem benyújtása
 • középiskolai és felsőfokú intézményben tanuló hallgatók esetében a hallgatói jogviszony igazolás fennállását igazoló iskolalátogatási igazolás és az iskolakezdési támogatási kérelem benyújtása

A kérelem nyomtatvány a Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető, melynek benyújtási határideje: 2018. szeptember hó 30.

A támogatás összege 2018. szeptember 6. napjától  minden héten hétfői és szerdai napokon

10.00-15.00 óra között kerül kifizetésre.

Református Temető Szabályzata

Balatonfőkajári Református temető Szabályzata.pdf

Temetői rendelet KIVONAT 2017.doc

 

Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2013.(X.16.) önkormányzati rendelete

a köztemető fenntartásáról, rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól

Temető rendelet.

 

Tájékoztató!

A sírhely feletti rendelkezési jog

A sírhelytulajdonos addig rendelkezik a sírhellyel, amíg – a törvényben meghatározott feltételek mellett – megváltotta a sírhelyet. A megváltási idő lejártát követően – szintén törvénnyel szabályozott módon – a sírhellyel és a rá épített sírjellel (sírkő, kopjafa, stb.) kapcsolatos rendelkezési joga megszűnik.

A nyugvási időt, s így a sírral való rendelkezési jogot meg kell váltani. A sírhelytulajdonos tudta és jóváhagyása nélkül a sírba sem temetni, sem arra sírjelet építeni nem lehet! A sírhelytulajdon öröklésére az általános örökösödési jogszabályok az irányadók.
Kérjük, vegye figyelembe hogy temetés esetén a sírhely kötelezően megváltandó nyugvási ideje 25 év, amit a beletemetés napjától számítunk.

Az kripta megváltási ideje 60 év. A kriptákat nem kell minden temetés alkalmával újraváltani csak a megváltási idő lejárta után.

Amennyiben már megváltott sírba történik temetés, úgy a sírhely nyugvási idejét a fentiek figyelembe vételével meg kell hosszabbítani. Ha a sírhely már megváltott nyugvási ideje hosszabb, mint a kötelezően megváltandó nyugvási idő, sírhelyváltási díjat nem kell fizetni!

A sírok alapterületük szerint lehetnek egy vagy többszemélyes sírok, attól függően, hogy hány koporsót kívánnak a későbbiekben egymás mellé helyezni. A megváltási díj a többszemélyes sírok esetében arányosan nő. A megváltáskor, vagy nyugvási idő meghosszabbításkor a többszemélyes sírt egy egységként kezeljük, tehát a teljes sírt kell megváltani, függetlenül attól, hogy melyik részébe történik temetés. A többszemélyes sírokról később nem választható le rész, kivéve, ha a sírhely nyugvási ideje lejárt, s biztosítható a leválasztott rész önálló sírként való értékesítése.

Lehetőség van előre megváltani sírhelyeket. A kettős sírhely váltásakor mindkét sírhelyet meg kell váltani.

A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.

A köztemetőben levő sírhelyek méretei:

a) egyszemélyes felnőtt sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 0,95-1,10 m széles, 2,00 m mély;

b) kétszemélyes felnőtt sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 1,90-2,10 m széles, 2,00 m mély;

c) gyermeksírhely: 1,30-1,50 m hosszú, 0,65-0,80 m széles, 2,00 m mély;

d) az építhető sírbolthely: 2,70 m hosszú(kétszemélyes sírhely), 2,60 m széles, 2,30 mmély. További személyek temetése esetén a szélesség 0,60 m-rel, a mélység 0,30 m-rel nő.

e) koporsós rátemetés (mélyített sírhely) esetén a felülre kerülő koporsó aljának legalább 1,60m mélyre kell kerülnie a felszíntől.

Temetés

A temetést, urnaelhelyezést mindig be kell jelenteni a temető fenntartójának. A temető tulajdonosának törvényben előírt kötelessége a temetési, sírhely-nyilvántartási napló vezetése.

Koporsós temetés esetén, ha a 25 év porladási idő az előző temetéstől még nem járt le, a területileg illetékes Járási Népegészségügyi Intézet engedélyét is kérni kell a temetéshez (sírnyitáshoz). Nem kell sírnyitási engedélyt kérni, ha urnás temetés történik a sírba.

Sírjel építés

A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. A sírjel: fejfa, kopjafa, oszlopon nyugvó fém tábla, sírkő (fektetett vagy álló), keretes síremlék, fedett síremlék, kripta.

Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély-kérelmet kell benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.

A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell, hogy feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.

A sírjelért az építtetőnek és a sírhelytulajdonosnak felelősséget kell vállalnia.

Éppen ezért a temetőben kizárólag szakvizsgával rendelkező, bejegyzett vállalkozó építhet sírjelet. Az engedély nélkül, vagy nem szakszerűen épített (balesetveszélyes, vagy mások sírját károsító) sírjelet a temető üzemeltetője jogosult elbontatni a sírhelytulajdonos költségére!

Amennyiben a sírjel a sírhely tulajdonosának, vagy építőjének felróható mulasztás miatt balesetet okoz, a büntetőjogi felelősséget az üzemeltető a sírhelytulajdonosra vagy az építtetőre terheli.

Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak a temetőtulajdonos hozzájárulásával lehetséges.

A sírjel műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelesség elmulasztásakor a fenntartó jelzése alapján a jegyző a kötelezettet felszólíthatja, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba a további temetkezést megtilthatja.

A temetőben végzendő építési munka időpontját be kell jelenteni a fenntartónak. Amennyiben a temetőben végzett építési munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.

A sírhely (temetkezési hely) gondozása

Mivel a sírhely közösségi helyen található, a sírhelytulajdonos köteles a többi sírhelytulajdonos érdekében is a sírhelyet jó karban tartani. A tartósan (legalább egy teljes szezonban) elhanyagolt, karban nem tartott sírok tulajdonosait a fenntartó felszólíthatja a sírhely rendbetételére, vagy kötelezheti rendbetételi díj fizetésére.

A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására a fenntartó jogosult.

Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása. Az ilyen tárgyakért és az általuk esetleg okozott károkért a temető tulajdonosa és üzemeltetője felelősséget nem vállal.

A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek nem terjed túl a temetési hely területén.

A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni:

Tevékenysége ne sértse mások kegyeleti érzéseit.

Mások sírgondozási munkáját ne akadályozza.

A sírgondozás az utakon való közlekedést ne akadályozza.

Búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást.

A keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni.

Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

Kérjük, legyen úgy tekintettel mások kegyeleti érzéseire, ahogy szeretné, hogy önre is tekintettel legyenek!

 

.......................................................................................................................

Balatonfőkajár - Hulladékszállítási naptár 2018.pdf