Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde

Napköziotthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEINK:    

ÓVODAI BALLAGÁS
    2017. június 9.(péntek) 16. 00 óra
Helyszín: Művelődési Ház, Balatonfőkajár Kossuth L. u. 15.
 

A kezünkben virágcsokor,
kis szívünkben szeretet.
Megköszönjük, azt a sok jót,
amit kaptunk tőletek.

Óvónéni, jaj de sokszor
Az öledbe vettél,
Vigasztaltál, mikor sírtam,
vagy velem nevettél.

Meseország száz csodáját
megmutattad szívesen,
Nevelgettél, tanítgattál,
türelemmel, kedvesen.

Véget ér, most mese, játék,
vár reánk az iskola!
Óvónéni, Dadusnéni,
nem feledünk el, soha!

 

........................................................................................................

TISZTELT  SZÜLŐK  !

Az Óvoda – Bölcsőde Nevelőtestület értesíti Önöket, hogy  az Óvoda- Bölcsőde

2017. augusztus.21.  és  2017. szeptember. 01. között

ZÁRVA  TART

Kezdés időpontja:  2017.szeptember.04.(hétfő)

A változtatás jogát fenntartjuk.

..........................................................................................................................

ÓVODAI  BEIRATKOZÁS  a 

2017 / 2018  nevelési  évre

A  beíratás  időpontjai :

             2017. április  24./ hétfő / :         8.00 – 16.00

        2017. április  25. / kedd/ :         8.00  -- 16.00

                                      A   beíratás  helye :

         8164. Balatonfőkajár. Béke u. 1 . Egységes Óvoda – Bölcsőde

Szükséges  dokumentumok :

 •   A  gyermek  születési  anyakönyvi  kivonata
 •   A  gyermek   TAJ  kártyája
 •   A   gyermek  lakcímkártyája
 •  A  Szülő / törvényes képviselő  lakcímkártyája

Előzetes  információ kérése az Intézmény vezetőjénél :

Balatonfőkajár. Béke u. 1. Egységes Óvoda – Bölcsőde

Tanai  Judit  Intézményvezető.   Telefon: 06/30 243 81 73

Felhívom a Tisztelt  Szülők  figyelmét, hogy az óvodai nevelésben résztvevők köre öt éves korról három éves korra  változik a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi  CXC.törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben , amelynek  augusztus  31. napjáig  a harmadik  életévét  betölti, a nevelési év  kezdő napjától (2017. szeptember. 01 )  legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Amennyiben a szülő azt a gyermeket, aki 2017. augusztus 31. napjáig  betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik ,  e közleményben meghatározott  időpontban az óvodába nem íratja be,  szabálysértést követ el.

A  szülő  kérelmére a fenntartó részéről a jegyző. – az óvodavezető, valamint  a védőnő  egyetértésével – a gyermek jogos  érdekét szem előtt tartva , az ötödik  életév  betöltéséig felmentést adhat a kötelező  óvodai nevelésben  való részvétel alól , ha a gyermek családi körülményei , képességeinek  kibontakoztatása , sajátos helyzete indokolja.  A  felmentési kérelmet 2017. április 25. – ig lehet a gyermek lakóhelye  , ennek hiányában tartózkodási  helye szerinti illetékes jegyzőhöz  , továbbá a kérelem másolatát  a kötelező felvételt biztosító Óvoda  vezetőjéhez benyújtani. Ha  a szülő nem települési önkormányzati fenntartású  óvodába kívánja beíratni gyermekét,, akkor a  kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához  nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye , ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetéke  jegyzőhöz.

Az  óvodai  beiratkozáskor be kell mutatni :

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági  igazolványt ( a gyermek lakcímkártyája )
 • a gyermek TAJ kártyáját
 • a  szülő  személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
 • nem magyar állampolgárságú  gyermek esetében a szülő és a gyermek  Magyarország  területén tartózkodásra jogosító engedélyét ( kártya ) , regisztrációs igazolást és a szülők  munkáltatói igazolását.

A  gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik  vagy ahol a szülő dolgozik.

Az alapító okirat  szerint a Balatonfőkajári Napköziotthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde  biztosítja az integráltan  nevelhető  sajátos nevelési  igényű  gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igény esetében kérjük hozza magával a  Szakértői Véleményt.

Az  Intézményvezető az óvodai felvétel tárgyában  meghozott döntéséről legkésőbb  a beiratkozásra  kiírt utolsó határnapot követő 21. munkanapig írásban értesíti a szülőt. 

Az  Intézményvezető  a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő  a közléstől számított 15  napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. Kérem , a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük Óvodai  beíratásáról.

BÖLCSŐDEI  BEÍRATÁS

                             A  beíratás  időpontjai :

            2017. április  24./ hétfő / :         8.00 – 16.00

             2017. április  25. / kedd/ :         8.00-- 16.00

                                  A   beíratás  helye

                     8164. Balatonfőkajár. Béke u. 1 .

Szükséges  dokumentumok :

 •   A  gyermek  születési  anyakönyvi  kivonata
 •   A  gyermek   TAJ  kártyája
 •   A   gyermek  lakcímkártyája
 •  A  Szülő / törvényes képviselő  lakcímkártyája

Előzetes  információ kérése az Intézmény vezetőjénél :

Balatonfőkajár. Béke u. 1. Egységes Óvoda – Bölcsőde

Tanai  Judit  Intézményvezető.   Telefon: 06/30 243 81 73

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a bölcsődébe felvehető gyermek az, aki :

 • 1,5 életévét 2017.augusztus 31.-ig tölti be
 • abban az esetben, ha a gyermek 2017. szeptember 1 – je  december 31. – e között tölti be a harmadik életévét, a szülőnek / törvényes képviselőnek vállalnia kell , hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja .( a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet értelmében)

A  GYED- extra 2014.január1-vel lehetővé teszi a gyermek 1 éves kora után a GYED megtartásával  a bölcsődei felvételt, amennyiben a Szülő  keresőtevékenységet folytat és a hivatalos munkáltatói igazolást bemutatja.

A bölcsődei  ellátást elsősorban azok a Szülők  kérhetik, akik :

 • munkavégzésük, betegségük
 • munkaerőpiaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásáról  nem tudnak gondoskodni.

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást :

 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel
 • azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek Szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
 • a sajátos nevelési igényű kisgyermekek  ötödik életévük betöltéséig vehetők fel bölcsődébe .
 • sajátos nevelési igényű kisgyermekek bölcsődei felvételének  feltétele, hogy a Szakértői  Bizottság  által kiadott Szakértői Véleménnyel rendelkezzenek.

A  Bölcsődei felvételek elbírálásáról az Intézményvezető  2017. május 30.-ig írásban értesíti a Szülőket. Az Intézményvezető döntése ellen a Szülő a közléstől számított 15 napon belül a kisgyermek érdekében eljárást indíthat , a kérelem tekintetében a Fenntartó nevében a Jegyző jár el  és hoz másodfokú  döntést. Előzetes tájékoztatást az Intézmény vezetője ad.

........................................................................................................

 

 

A  Napköziotthonos Óvoda – Bölcsőde  Nevelőtestülete  meghívja  Önöket

(Anyákat és Apákat) a 

2016. november.24.-én tartandó 

NYÍLT  NAPra.

Minden  gyermek  várja  a Szüleit,  mert a  közös  , játékos  tevékenységbe Önök is  bekapcsolódnak,  segítséget nyújtva  gyermeküknek.

Kérnénk, hogy erre a délelőttre keressenek  megoldást munkájukra, hogy gyermekükkel  tölthessék ezt a fontos  napot !

Kezdés :  9 óra 30 perc

Képtalálat a következőre: „óvoda”

 

......................................................................................................... 

TISZTELT  SZÜLŐK

2016.október.6.-án (csütörtökön) 16 órakor indul az

„ APRÓCSKA   NÉPTÁNC „

foglalkozásunk az Óvodában, mely a népi játékok    megismerését, a néptánc oktatást  és a  hagyományőrzést segíti a gyermekek óvodai nevelésében életkori sajátosságaiknak megfelelően.

Vezetője :  Takács Márta  Óvodapedagógus( érdeklődni )

(foglalkozások minden csütörtökön  16.órakor)

!!!  A  mellékelt Jelentkezési lapon jelezzék részvételüket !!!

 

„ A  táncban benne van kicsinyben  a világ:

jóság, erő, lassúság – mind együtt.

Az  egyik ember ezt szereti, a másik azt,

de nincs,  kinek ne tetszene a  tánc………………”

  ..............................................................................................................................................................................................................................  

Tisztelt  Szülők!

Az Óvoda – Bölcsőde Nevelőtestülete

örömmel értesíti  Önöket, hogy

2016.  október. 03.-án( hétfőn)   16. -kor lesz

a   „SportManó”  címmel

meghirdetett   foglalkozás.

Kérnénk az alkalomnak megfelelő

öltözetet  biztosítani.

Érdeklődni :  Varga  Orsolya  óvodapedagógusnál

lehet.

...............................................................................................................................................................

             Tisztelt  Szülők!

               Az Óvoda – Bölcsőde Nevelőtestülete

                        örömmel értesíti  Önöket, hogy

       2016.  október. 10.-én ( hétfőn)   16. 15-kor lesz

                           a   „ SZÜLŐSULI”  címmel

                      meghirdetett  csoportos-egyéni

                                tanácsadás  program,

                mely  a Művelődési  Házban kerül         

                                   megrendezésre.

               Minden  Szülőt  nagy szeretettel  várunk !

....................................................................................................     

AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEINK:    

ÓVODAI BALLAGÁS
    2016. június 10.(péntek) 17. óra

A kezünkben virágcsokor,
kis szívünkben szeretet.
Megköszönjük, azt a sok jót,
amit kaptunk tőletek.

Óvónéni, jaj de sokszor
Az öledbe vettél,
Vigasztaltál, mikor sírtam,
vagy velem nevettél.

Meseország száz csodáját
megmutattad szívesen,
Nevelgettél, tanítgattál,
türelemmel, kedvesen.

Véget ér, most mese, játék,
vár reánk az iskola!
Óvónéni, Dadusnéni,
nem feledünk el, soha!