Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pályázatok

Pályázati Felhívás

Nappali tagozaton, felsőfokú (főiskola, egyetem) oktatási intézményben tanulók részére.

Balatonfőkajár Község Önkormányzata ösztöndíj pályázatot ír ki azoknak a rászoruló tanulóknak, akik tanulmányaikat főiskolán vagy egyetemen, nappali tagozaton folytatják. A pályázatok elbírálásánál a tanulmányi eredményt és a szociális helyzetet veszi figyelembe az önkormányzat.

  1. Pályázatot nyújthat be aki:

a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább 5 éve folyamatosan balatonfőkajári lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen folyamatosan Balatonfőkajáron lakik (kollégiumi elhelyezés esetében a tanulmányi szünetekben és hétvégéken, Balatonfőkajáron életvitelszerűen tartózkodik)

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben (nappali), mesterképzésben, vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

d) a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 3,8 (tanulmányait 2016. szeptemberben kezdő hallgató esetében az első szemeszter értendő),

e) tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja,

g) a pályázat benyújtásakor a 25. életévét még nem töltötte be.

  1. A pályázatot a fenti rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, és ahhoz a következőket kell mellékelni:

a) a pályázati kérelem rövid indoklása (legfeljebb 1 A/4-es gépelt oldal terjedelemben),

b) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás,

c) a pályázó utolsó két lezárt szemeszteréről kiállított indexének az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata (tanulmányait 2016. szeptemberben kezdő hallgató esetében az első szemeszter értendő),

d) a pályázó családjában keresettel rendelkezők munkáltatói (vagy NAV által kiállított) keresetigazolása.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik a diploma kiadásának feltételéül előírt szinten és nyelvből.

  1. Nem nyújthat be pályázatot, aki nem balatonfőkajári állandó lakos,bármely tantárgy esetén a félévet (féléveket) nem teljesítette.
  2. A pályázatokat zárt borítékban, a Balatonfőkajár Község Önkormányzata – Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat megjelöléssel a 8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. sz. alatti Polgármesteri Hivatalba lehet leadni, illetve postázni 2017. február 20. 12.00 óráig. Az Önkormányzat csak a fenti időpontig beérkező pályázatokat bírálja el.
  3. Az ösztöndíjra rendelkezésre álló keretösszeg 200.000,- Ft, mely összeget 2-5 pályázó nyerheti el. A nyerteseket legkésőbb 2017. március 10-ig írásban értesítik, az elnyert támogatás egy összegben 2017. március 31-ig kerül kifizetésre.

.................................................................................................................

IKSZT MUNKATÁRS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE

módosításra került

A pályázatok benyújtási határideje:

2016. DECEMBER 5. 12.00 óra

A pályázatokat személyesen vagy postai úton kérjük a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni.

......................................................................................................

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

IKSZT munkatárs pályázat

 

....................................................................................................................

 

Pályázati felhívás

Balatonfőkajár Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, a egyházakat, hogy Balatonfőkajár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló 9/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete szerint pályázatot hirdet az érintett szervezetek számára.

Pályázat célja:

A pályázat a civil szervezetek, egyházak tárgyév január 1. és december 31. között megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása, valamint az érintett szervezetek tárgyévi működési költségihez való hozzájárulás.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás: tárgyévben a támogatásra szánt pénzkeret ….

A támogatottak köre

Azon civil szervezetek, alapítványok, amelyek a 2011. évi CLXXXI. törvény alapján, illetve azon egyházak, amelyek a 2011. évi CCVI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vételre kerültek és Balatonfőkajáron működnek.

Nem nyújthatnak be pályázatot pártok, pártok helyi alapszervezetei, illetve azok a szervezetek, amelyek előző évi támogatásukkal szabályszerűen nem számoltak el.

A pályázati anyag tartalma

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet.

A támogatási döntés, az elbírálás határideje

A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. Az Önkormányzati Hivatal a pályázókat a pályázati döntés után 5 munkanapon belül értesíti az eredményről.

A támogatás formája

A civil szervezetek, egyházak az elnyert támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon, vehetik igénybe, melyet a támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhat fel folyó év december 31-ig.

A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak:

Működési költségek

- Iroda bérlet, rezsi, kommunikáció

- Bér, tiszteltdíj

- Szakértői költségek

- Utazási költségek

- Szállás, étkezés

- Anyag, eszköz beszerzés

Nem támogathatóak: beruházás, reprezentáció

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

 

A pályázatok beadásának módja, helye és határideje

A pályázat benyújtásának határideje: tárgyév ……….. napja, 12.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal  (8164. Balatonfőkajár Kossuth L. u. 8.) A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 5 munkanapon belül, egy alkalommal van lehetőség. A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

........................................................................................................................

 

mesterecset-palyazati-kiiras.jpg