Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pályázatok

EFOP-1.5.1-16-2017-00016 keretében kialakítandó települési ösztöndíj pályázat
tervezett keretei hátrányos helyzetű középiskolai oktatásban
és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére

 

 1. Az ösztöndíj célja és elnyerésének feltételei

A Települési Ösztöndíj Pályázat alapvető céljai első sorban,

 • hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget;
 • hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Célcsoport: 16 – 25 évesek

 • Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen folyó tevékenységekben önkéntesen részt vesz.
 •  A pályázaton történő részvétel feltétele, hogy a jelentkező legalább 2 éve az adott településen állandó lakóhellyel rendelkezzen

 

A fentiek értelmében a tervezett pontrendszer belső súlyozása:

 • Tanulás iránti motiváció értékelése: 40%
 • Feltételek vállalása (a településen történő elhelyezkedés és/vagy önkéntes munka): 10%
 • a város/település közösségi életében aktív részvétel: 10%
 • Nagycsaládban él, vagy egyszülős családban él: 20%
 • Egy főre eső jövedelem: 20%

Az ösztöndíjak értékelésére a konzorciumvezető Balatonfüred Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető 3 fős bíráló bizottságot hoz létre.

Bíráló bizottság elnöke: Hári Lenke alpolgármester

BB tagok: Schmidtné Kositzky Anett, Perger Zoltánné

A felsőoktatásból érkező tanulók pályázatai esetében elsősorban a hiányszakmákat tanulókat támogatjuk, úgy, mint: óvodapedagógus, tanító, szakos tanár, háziorvos, fogorvos, védőnő, szociális munkás, mérnök, kulturális szakember és egyéb.

 • Projektszinten mintegy 30 fiatalt tudunk évente 10 hónapon keresztül ösztöndíjban részesíteni, így Balatonfüreden 17 főt, a konzorciumi településeken mindösszesen 13 főt.
 • Nem részesülhet Települési Ösztöndíjban, aki bármely más forrásból ösztöndíjban részesül. Erre vonatkozóan nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak.
 1. Az ösztöndíj pályázat lebonyolításának menete

Az EFOP-1.5.1-16-2017-00016 keretében Balatonfüred Város Önkormányzata vezetésével a konzorciumi tag helyi önkormányzatok pályázatot írnak ki és bírálják el:

1) A 2018 –as tanév ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 2018 10. 03.

2) A pályázatok beadási határideje: 2018. október 18. (csütörtök) (Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 7-es számú irodában ügyfélfogadási napokon, ügyfélfogadási időben)

A pályázatok elbírálási határideje: 2018. október 19-ig.

3) A sikeres pályázóval a konzorciumi tag helyi önkormányzat támogatási szerződést köt.

4) A pályázat beadásának módja: személyesen vagy meghatalmazott útján.

5) Az ösztöndíj összege és folyósítása:

(1) Az ösztöndíj havi összege: 30.000,-Ft. Az ösztöndíjat a tanulmányi féléveknek megfelelően az első félévben szeptember 1. és január 31. közötti 5 hónapra, valamint a 2. félévben február 1. és június 30. közötti 5 hónapra kell folyósítani.

(2) Az ösztöndíjat első alkalommal a tanulmányi szerződés aláírásától számított 15 napon belül, ezt követően havonta, a tárgyhónap 10. napjáig kell a pályázó által megadott bankszámlaszámra átutalni.

(3) Az ösztöndíj féléves felülvizsgálatát követően a szeptember havi és a február havi ösztöndíj összegét a tárgyhónapot követő hónap ösztöndíjával együtt kell folyósítani.

(4) A pályázót az ösztöndíj az oktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolással 10 hónapig illeti meg.

(5) A felsőoktatási ösztöndíj kizárólag az aktív hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható.

(6) A hallgatói jogviszony passziválása esetén az ösztöndíj folyósítását szüneteltetni kell.

(7) Az oktatási ösztöndíj fedezetét az EFOP-1.5.1-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat biztosítja.  

 1. Az ösztöndíjra való jogosultság felülvizsgálata, az ösztöndíj megszűntetése

1. Az aktív hallgatói jogviszony fennállását félévente, szeptember 30. napjáig és február utolsó napjáig az ösztöndíjjal támogatott hallgatónak az aktív hallgatói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói jogviszony igazolásnak a támogató helyi önkormányzathoz történő benyújtásával igazolnia kell. Ezzel egyidejűleg a Bizottság eseti kérésére, az ösztöndíjjal támogatott hallgató a tanulmányairól a Bizottság számára tájékoztatást ad.

2. Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése

(1) Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és a támogatottat a folyósított ösztöndíj visszafizetésére kell kötelezni, ha:

a) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti államilag finanszírozott tanulmányi időn belül nem szerez diplomát;

b) a felsőoktatási intézménnyel a hallgatói jogviszonya a diploma megszerzése nélkül bármely okból megszűnik;

c) az ösztöndíjban részesülő hallgató a hallgatói jogviszony fennállását a III/1. .pontban meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását a helyi önkormányzat igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja;

d) a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy a Bizottságot bármilyen módon megtévesztette;

e) a pályázó az ösztöndíj folyósításának megszüntetését bármely okból kéri.

(2) Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján a támogató helyi önkormányzat polgármestere dönt.

(3) A jogalap nélkül felvett ösztöndíjat egy összegben, a visszafizetés elrendeléstől számított 30 napon belül, a jogosultság megszűnésétől számítottan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdés szerinti mértékű késedelmi kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

(4) A Bizottság javaslata alapján, írásbeli kérelemre, a támogató helyi önkormányzat polgármester indokolt esetben engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését vagy az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a visszafizetési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti a támogatottat. A kérelmet az egy összegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A határidő jogvesztő.

................................................................................................................

Pályázati Felhívás

Nappali tagozaton, felsőfokú (főiskola, egyetem) oktatási intézményben tanulók részére.

Balatonfőkajár Község Önkormányzata ösztöndíj pályázatot ír ki azoknak a rászoruló tanulóknak, akik tanulmányaikat főiskolán vagy egyetemen, nappali tagozaton folytatják. A pályázatok elbírálásánál a tanulmányi eredményt és a szociális helyzetet veszi figyelembe az önkormányzat.

 1. Pályázatot nyújthat be aki:

a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább 5 éve folyamatosan balatonfőkajári lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen folyamatosan Balatonfőkajáron lakik (kollégiumi elhelyezés esetében a tanulmányi szünetekben és hétvégéken, Balatonfőkajáron életvitelszerűen tartózkodik)

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben (nappali), mesterképzésben, vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

d) a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 3,8 (tanulmányait 2017. szeptemberben kezdő hallgató esetében az első szemeszter értendő),

e) tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja,

g) a pályázat benyújtásakor a 25. életévét még nem töltötte be.

 1. A pályázatot a fenti rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, és ahhoz a következőket kell mellékelni:

a) a pályázati kérelem rövid indoklása (legfeljebb 1 A/4-es gépelt oldal terjedelemben),

b) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás,

c) a pályázó utolsó két lezárt szemeszteréről kiállított indexének az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata (tanulmányait 2017. szeptemberben kezdő hallgató esetében az első szemeszter értendő),

d) a pályázó családjában keresettel rendelkezők munkáltatói (vagy NAV által kiállított) keresetigazolása.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik a diploma kiadásának feltételéül előírt szinten és nyelvből.

 1. Nem nyújthat be pályázatot, aki nem balatonfőkajári állandó lakos,bármely tantárgy esetén a félévet (féléveket) nem teljesítette.
 2. A pályázatokat zárt borítékban, a Balatonfőkajár Község Önkormányzata – Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat megjelöléssel a 8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. sz. alatti Polgármesteri Hivatalba lehet leadni, illetve postázni 2018. február 23. 12.00 óráig. Az Önkormányzat csak a fenti időpontig beérkező pályázatokat bírálja el.
 3. Az ösztöndíjra rendelkezésre álló keretösszeg 200.000,- Ft, mely összeget 2-5 pályázó nyerheti el. A nyerteseket legkésőbb 2017. március 31-ig írásban értesítik, az elnyert támogatás egy összegben 2017. március 31-ig kerül kifizetésre.