Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pályázatok

                    Balatonfőkajár Községi Önkormányzat                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balatonfőkajári Mesevilág Óvoda és Mini Bölcsőde

Óvoda vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. 01.01 - 2025.08.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.01. - 2025.18.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8164 Balatonfőkajár, Béke utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendeletben, a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendeletben foglaltak szerint, az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.         

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Felső fokú képesítés, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szüksés végzettség - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • - szakmai önéletrajz; - iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata; - az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseit is tartalmazza; - szakmai gyakorlatotigazoló dokumentumon; - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forró Zsolt nyújt, a 0688483181 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8164 Balatonfőkajár, Kossuth Lajos utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1967/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvoda vezető.
 • Személyesen: Forró Zsolt, Veszprém megye, 8164 Balatonfőkajár, Kossuth Lajos utca 8. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 17.

.......................................................................................................

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Balatonfőkajári Mesevilág Óvoda és Mini Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8164 Balatonfőkajár, Béke utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása az óvoda pedagógiai programja, illetve a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata, önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulás, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola,

Elvárt kompetenciák:

•         gyermekszeretet, türelem, empátia, kommunikációs és együttműködő-képesség, ,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Márta nyújt, a 06303941867 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8164 Balatonfőkajár, Béke utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1480/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Személyesen: Takács Márta, Veszprém megye, 8164 Balatonfőkajár, Béke utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.

 

.................................................................................................................

 

Pályázati Felhívás

Nappali tagozaton, felsőfokú (főiskola, egyetem) oktatási intézményben tanulók részére a 2018/2019. tanévre

Balatonfőkajár Község Önkormányzata ösztöndíj pályázatot ír ki azoknak a rászoruló tanulóknak, akik tanulmányaikat főiskolán vagy egyetemen, nappali tagozaton folytatják. A pályázatok elbírálásánál a tanulmányi eredményt és a szociális helyzetet veszi figyelembe az önkormányzat.

 1. Pályázatot nyújthat be aki:

a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább 5 éve folyamatosan balatonfőkajári lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen folyamatosan Balatonfőkajáron lakik (kollégiumi elhelyezés esetében a tanulmányi szünetekben és hétvégéken, Balatonfőkajáron életvitelszerűen tartózkodik)

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésben (nappali), mesterképzésben, vagy egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatója,

d) a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő szemeszterben felvett összes tantárgyból elért tanulmányi eredményének számtani átlaga legalább 3,8 (tanulmányait 2018. szeptemberben kezdő hallgató esetében az első szemeszter értendő),

e) tanulmányait az első diploma megszerzéséért folytatja,

g) a pályázat benyújtásakor a 25. életévét még nem töltötte be.

 1. A pályázatot a fenti rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, és ahhoz a következőket kell mellékelni:

a) a pályázati kérelem rövid indoklása (legfeljebb 1 A/4-es gépelt oldal terjedelemben),

b) a pályázó részére az oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás,

c) a pályázó utolsó két lezárt szemeszteréről kiállított indexének az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata (tanulmányait 2018. szeptemberben kezdő hallgató esetében az első szemeszter értendő),

d) a pályázó családjában keresettel rendelkezők munkáltatói (vagy NAV által kiállított) keresetigazolása.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik a diploma kiadásának feltételéül előírt szinten és nyelvből.

 1. Nem nyújthat be pályázatot, aki nem balatonfőkajári állandó lakos,bármely tantárgy esetén a félévet (féléveket) nem teljesítette.
 2. A pályázatokat zárt borítékban, a Balatonfőkajár Község Önkormányzata – Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat megjelöléssel a 8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. sz. alatti Polgármesteri Hivatalba lehet leadni, illetve postázni 2019. február 22. 12.00 óráig. Az Önkormányzat csak a fenti időpontig beérkező pályázatokat bírálja el.
 3. Az ösztöndíjra rendelkezésre álló keretösszeg 200.000,- Ft, mely összeget 2-5 pályázó nyerheti el. A nyerteseket legkésőbb 2019. március 31-ig írásban értesítik, az elnyert támogatás egy összegben 2019. március 31-ig kerül kifizetésre.