Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Temető Szabályzat, Temető rendelet

 

Református Temető Szabályzata

Balatonfőkajári Református temető Szabályzata.pdf

Temetői rendelet KIVONAT 2017.doc

 

Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2013.(X.16.) önkormányzati rendelete

a köztemető fenntartásáról, rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól

Temető rendelet.

 

Tájékoztató!

A sírhely feletti rendelkezési jog

A sírhelytulajdonos addig rendelkezik a sírhellyel, amíg – a törvényben meghatározott feltételek mellett – megváltotta a sírhelyet. A megváltási idő lejártát követően – szintén törvénnyel szabályozott módon – a sírhellyel és a rá épített sírjellel (sírkő, kopjafa, stb.) kapcsolatos rendelkezési joga megszűnik.

A nyugvási időt, s így a sírral való rendelkezési jogot meg kell váltani. A sírhelytulajdonos tudta és jóváhagyása nélkül a sírba sem temetni, sem arra sírjelet építeni nem lehet! A sírhelytulajdon öröklésére az általános örökösödési jogszabályok az irányadók.
Kérjük, vegye figyelembe hogy temetés esetén a sírhely kötelezően megváltandó nyugvási ideje 25 év, amit a beletemetés napjától számítunk.

Az kripta megváltási ideje 60 év. A kriptákat nem kell minden temetés alkalmával újraváltani csak a megváltási idő lejárta után.

Amennyiben már megváltott sírba történik temetés, úgy a sírhely nyugvási idejét a fentiek figyelembe vételével meg kell hosszabbítani. Ha a sírhely már megváltott nyugvási ideje hosszabb, mint a kötelezően megváltandó nyugvási idő, sírhelyváltási díjat nem kell fizetni!

A sírok alapterületük szerint lehetnek egy vagy többszemélyes sírok, attól függően, hogy hány koporsót kívánnak a későbbiekben egymás mellé helyezni. A megváltási díj a többszemélyes sírok esetében arányosan nő. A megváltáskor, vagy nyugvási idő meghosszabbításkor a többszemélyes sírt egy egységként kezeljük, tehát a teljes sírt kell megváltani, függetlenül attól, hogy melyik részébe történik temetés. A többszemélyes sírokról később nem választható le rész, kivéve, ha a sírhely nyugvási ideje lejárt, s biztosítható a leválasztott rész önálló sírként való értékesítése.

Lehetőség van előre megváltani sírhelyeket. A kettős sírhely váltásakor mindkét sírhelyet meg kell váltani.

A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.

A köztemetőben levő sírhelyek méretei:

a) egyszemélyes felnőtt sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 0,95-1,10 m széles, 2,00 m mély;

b) kétszemélyes felnőtt sírhely: 1,90-2,10 m hosszú, 1,90-2,10 m széles, 2,00 m mély;

c) gyermeksírhely: 1,30-1,50 m hosszú, 0,65-0,80 m széles, 2,00 m mély;

d) az építhető sírbolthely: 2,70 m hosszú(kétszemélyes sírhely), 2,60 m széles, 2,30 mmély. További személyek temetése esetén a szélesség 0,60 m-rel, a mélység 0,30 m-rel nő.

e) koporsós rátemetés (mélyített sírhely) esetén a felülre kerülő koporsó aljának legalább 1,60m mélyre kell kerülnie a felszíntől.

Temetés

A temetést, urnaelhelyezést mindig be kell jelenteni a temető fenntartójának. A temető tulajdonosának törvényben előírt kötelessége a temetési, sírhely-nyilvántartási napló vezetése.

Koporsós temetés esetén, ha a 25 év porladási idő az előző temetéstől még nem járt le, a területileg illetékes Járási Népegészségügyi Intézet engedélyét is kérni kell a temetéshez (sírnyitáshoz). Nem kell sírnyitási engedélyt kérni, ha urnás temetés történik a sírba.

Sírjel építés

A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető. A sírjel: fejfa, kopjafa, oszlopon nyugvó fém tábla, sírkő (fektetett vagy álló), keretes síremlék, fedett síremlék, kripta.

Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély-kérelmet kell benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.

A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell, hogy feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.

A sírjelért az építtetőnek és a sírhelytulajdonosnak felelősséget kell vállalnia.

Éppen ezért a temetőben kizárólag szakvizsgával rendelkező, bejegyzett vállalkozó építhet sírjelet. Az engedély nélkül, vagy nem szakszerűen épített (balesetveszélyes, vagy mások sírját károsító) sírjelet a temető üzemeltetője jogosult elbontatni a sírhelytulajdonos költségére!

Amennyiben a sírjel a sírhely tulajdonosának, vagy építőjének felróható mulasztás miatt balesetet okoz, a büntetőjogi felelősséget az üzemeltető a sírhelytulajdonosra vagy az építtetőre terheli.

Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú tárgy kihelyezése csak a temetőtulajdonos hozzájárulásával lehetséges.

A sírjel műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelesség elmulasztásakor a fenntartó jelzése alapján a jegyző a kötelezettet felszólíthatja, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba a további temetkezést megtilthatja.

A temetőben végzendő építési munka időpontját be kell jelenteni a fenntartónak. Amennyiben a temetőben végzett építési munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.

A sírhely (temetkezési hely) gondozása

Mivel a sírhely közösségi helyen található, a sírhelytulajdonos köteles a többi sírhelytulajdonos érdekében is a sírhelyet jó karban tartani. A tartósan (legalább egy teljes szezonban) elhanyagolt, karban nem tartott sírok tulajdonosait a fenntartó felszólíthatja a sírhely rendbetételére, vagy kötelezheti rendbetételi díj fizetésére.

A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására a fenntartó jogosult.

Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása. Az ilyen tárgyakért és az általuk esetleg okozott károkért a temető tulajdonosa és üzemeltetője felelősséget nem vállal.

A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek nem terjed túl a temetési hely területén.

A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni:

Tevékenysége ne sértse mások kegyeleti érzéseit.

Mások sírgondozási munkáját ne akadályozza.

A sírgondozás az utakon való közlekedést ne akadályozza.

Búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást.

A keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni.

Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

Kérjük, legyen úgy tekintettel mások kegyeleti érzéseire, ahogy szeretné, hogy önre is tekintettel legyenek!